O nas

O nas

Bogactwo kuchni włoskiej

Pizzeria & Friggitoria Olio & Pomodoro to wło­ska re­stau­ra­cja,
w któ­rej po­czu­ją Pań­stwo bo­gac­two sma­ków kuch­ni
śródziemnomor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich
trat­to­rii. W me­nu znaj­du­je się wie­le spe­cja­łów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla re­gio­nu, a w szcze­gól­no­ści dla Neapolu.
Więk­szość dań przy­go­to­wu­je­my z ory­gi­nal­nych pro­duk­tów
spro­wa­dza­nych wprost ze sło­necz­nej Ita­lii dzię­ki cze­mu
na­sza ofer­ta jest wręcz uni­ka­to­wa.

Bogactwo kuchni włoskiej

Pizzeria & Friggitoria Olio & Pomodoro to wło­ska re­stau­ra­cja, w któ­rej po­czu­ją Pań­stwo
bo­gac­two sma­ków kuch­ni śródziemnomor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich
trat­to­rii. W me­nu znaj­du­je się wie­le spe­cja­łów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla re­gio­nu,
a w szcze­gól­no­ści dla Neapolu.
Więk­szość dań przy­go­to­wu­je­my z ory­gi­nal­nych pro­duk­tów spro­wa­dza­nych wprost ze sło­necz­nej Ita­lii dzię­ki cze­mu na­sza ofer­ta jest wręcz uni­ka­to­wa.

Obietnica dobrego jedzenia

Włoski szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw.

Z

Naturalne składniki

Korzystamy jedynie z naturalnych składników, bez dodatku konserwantów. Posiadamy oryginalne włoskie produkty, dzięki którym poczują się Państwo jak w słonecznym Neapolu!

Z

Obsługa na wysokim poziomie

Nasza obsługa zawsze pozostaje
do Państwa dyspozycji. Z wielką chęcią opowiemy o tradycjach włoskiej kuchni i wybierzemy składniki, które odpowiadają Państwu najbardziej!

Z

Wysoka jakość

Kładziemy wielką uwagę na selekcję produktów z których wykonujemy nasze specjały. Nie znajdziecie u nas żadnych produktów seropodobnych.
Italia w czystej postaci tylko u nas! 

Z

Zawsze świeże

Nasze produkty zawsze są świeże
i starannie wyselekcjonowane.
Nasi kucharze codziennie sprawdzają jakość produktów, aby przygotować
dla Państwa idealne danie.

Obietnica dobrego jedzenia

Włoski szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw.

Z

Naturalne składniki

Korzystamy jedynie z naturalnych składników, bez dodatku konserwantów. Posiadamy oryginalne włoskie produkty, dzięki którym poczują się Państwo jak w słonecznym Neapolu!

Z

Obsługa na wysokim poziomie

Nasza obsługa zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji. Z wielką chęcią opowiemy o tradycjach włoskiej kuchni i wybierzemy składniki, które odpowiadają Państwu najbardziej!

Z

Wysoka jakość

Kładziemy wielką uwagę na selekcję produktów z których wykonujemy nasze specjały. Nie znajdziecie u nas żadnych produktów seropodobnych. Italia w czystej postaci tylko u nas!

Z

Zawsze świeże

Nasze produkty zawsze są świeże i starannie wyselekcjonowane. Nasi kucharze codziennie sprawdzają jakość produktów, aby przygotować dla Państwa idealne danie.

Perfekcja w przyrządzaniu potraw

 Ser­wo­wa­na kuch­nia za­sko­czy Pań­stwa swo­ją
nie­zwy­kło­ścią dzię­ki per­fek­cji sze­fa kuch­ni wy­do­by­wa­ją­cej esen­cję wło­skich sma­ków. Od po­cząt­ku do koń­ca każ­de
da­nie przy­go­to­wy­wa­ne jest z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią.

Restauracja przyjazna dla dzieci